form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake uphapheme awoke awoken
bear athwale bore born
bear athwale bore borne
abide abide abode abode
arise kuphakama arose arisen
be kube was been
draw ukudweba drew drawn
do ukwenza did done
fight ukulwa fought fought
eat udle ate eaten
drive idrayivu drove driven
drink isiphuzo drank drunk
dig mba dug dug
beat ukushaya beat beaten
become babe became become
bid ibhidi bid bid
begin uqale began begun
bind hlanganisa bound bound
find thola found found
fly fly flew flown
forget ukhohlwe forgot forgotten
forgive ukuthethelela forgave forgiven
bite ukuluma bit bit, bitten
blow buhlungu blew blown
come woza came come
choose ukukhetha chose chosen
break ikhefu broke broken
behold bheka beheld beheld
sit ahlale sat sat
sink echibini sank sunk
sing ukucula sang sung
shine kukhanye shone shone
shake nyakazisa shook shook
see ukubona saw seen
get uthole got got,gotten
go iya went gone
give ukunikeza gave given
grow zikhule grew grown
run run ran run
ring indandatho rang rung
hide fihla hid hid,hidden
hang nokujwayela hung hung
hold ubambe held held
know ukwazi knew known
lie amanga lay lain
mistake iphutha mistook mistaken
ride ukugibela rode ridden
slay nokubulala slew slain
speak ukukhuluma spoke spoken
spin spin spun spun
stand ukuma stood stood
write bhala wrote written
win win won won
wear ukugqoka wore worn
wake uvuse woke woke
steal ukweba stole stolen
stick induku stuck stuck
swear afunge swore swore
swim ukubhukuda swam swum
take ukuthatha took taken
tear likhiphe tore torn
sting udosi stung stung
throw baphonse threw thrown
chide baphikisana chid chid
cleave unamathele clove,cleft cloven,cleft
cling bambelela clung clung
spring entwasahlobo sprang sprung
smite ngihluphe smote smitten
slide slide slid slid
tread Nyathela trod trodden
swing swing swang swung
strive lwela strove striven
string yezinhlamvu strung strung
shrink shwabanisa shrank shrunk
lead ukuhola led led
grind gaya ground ground
freeze ukumisa imigqa froze frozen
forsake ngakushiya forsook forsaken
fling ngokwesokunxele flung flung
wring wring wrung wrung
wind umoya wound wound
weave aluka wove woven
bet ukubheja bet bet
cast inkatho cast cast
cost izindleko cost cost
cut Imi cut cut
hit shaya hit hit
hurt ubuhlungu hurt hurt
let ake let let
put ukubeka put put
rid balahle rid rid
set isethi set set
shed elachithwa shed shed
split Hlukanisa split split
shut ivale shut shut
thrust wagxila thrust thrust
spread ukusabalala spread spread
burst ekuqhumeni burst burst
abuse ukuhlukunyezwa abused abused
abolish yokuqeda abolished abolished
avail angaphumeleli availed availed
attract ukuheha attract attract
appoint ukhombe appointed appointed
apply isicelo applied applied
approve vumela approved approved
accept ukwamukela accepted accepted
accompany ahambisane accompanied accompanied
acquire ukuthola acquire acquired
annoy casula annoyed annoyed
alter ukushintsha altered altered
aim inhloso aimed aimed
add engeza added added
adapt guqula lokhu akubhalayo nakwethulayo adapted adapted
attack kuhlasela attacked attacked
assure Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi assured assured
ask cela asked asked
ascend anyukele ascended ascended
agree uyavumelana agreed agreed
advise ukweluleka advised advised
adopt zamukele adopted adopted
bend goba bent bent
believe bakholwe believed believed
behave liziphathe behaved behaved
beg zokuncenga begged begged
bleed opha bled bled
bring ukuletha brought brought
charge ukushaja charged charged
cheat ukukopela cheated cheated
compare qhathanisa compared compared
build ukwakha built built
burn bashise burnt burnt
buy ukuthenga bought bought
call ucingo called called
cry ukukhala cried cried
deliver ukuletha delivered delivered
debar Debari debarred debarred
deal idili dealt dealt
dare alinge dared dared
catch catch caught caught
cook umpheki cooked cooked
creep ungangena crept crept
change ushintsho changed changed
complain akhononde complained complained
compose ukuqamba composed composed
convict isiboshwa convicted convicted
cure ikhambi cured cured
decide ukunquma decided decided
dedicate ukunikezela dedicated dedicated
hear zwa heard heard
hate zonda hated hated
have babe had had
hang nokujwayela hanged hanged
demand funa demanded demanded
deny ukuphika denied denied
depend kuzoncika depended depended
destroy ababhubhise destroyed destroyed
gather ukuqoqa gathered gathered
gaze ukubukisisa gazed gazed
flee fled fled
feel ukuzizwa felt felt
feed okuphakelayo fed fed
determine ukunquma determined determined
deviate hlanhlatha deviated deviated
die die died died
dream dream dreamt dreamt
divide hlukanisa divided divided
inform ukwazisa informed informed
inspire ugqozi inspired inspired
introduce ukwethula introduced introduced
embellish bahlobise embellished embellished
enter faka entered entered
expressed expressed expressed
maintain silondoloze maintained maintained
marry ukushada married married
make ukwenza made made
insist bagcizelele insisted insisted
invade bahlasele invaded invaded
invite umeme invited invited
involve ukubandakanya involved involved
lose ulahlekelwe lost lost
look bheka looked looked
like efana liked liked
light ukukhanya lighted lighted
lie amanga lied lied
joke ihlaya joked joked
keep ukugcina kept kept
kill ukubulala killed killed
kneel siguqe knelt knelt
laugh hleka laughed laughed
lend lend lent lent
leave ukushiya left left
learn ufunde learnt learnt
lead ukuhola led led
lay walala laid laid
owe Sikweleta owed owed
order ukuze ordered ordered
omit yeka omitted omitted
occur zenzeka occurred occurred
observe sebenzisa observed observed
open evulekile opened opened
occupy luthathe occupied occupied
pray Khulekani prayed prayed
punish ajezise punished punished
play ukudlala played played
pay ukukhokha paid paid
preside ukwengamela presided presided
prevent ukuvimbela prevented prevented
negotiate ukuxoxisana negotiated negotiated
mow sika mowed mowed
move hambisa moved moved
mix uhlanganise mixed mixed
mend lungisa mended mended
meet hlangana met met
mean kusho meant meant
manage ukuphatha managed managed
prepare ukulungiselela prepared prepared
preserve ukulondoloza preserve preserved
pretend sengathi pretended pretended
proceed uqhubeke proceeded proceeded
prohibit vimbela prohibited prohited
reject ukwenqaba rejected rejected
rehabilitate izimilo rehabilitated rehabilitated
refuse senqabe refused refused
refund ukubuyiselwa imali refunded refunded
recover alulame recovered recovered
propose ukuphakamisa proposed proposed
prosecute ukushushisa prosecuted prosecuted
prove ukufakazela proved proved
persist iqhubeka persisted persisted
realize bona realized realized
raise ukukhulisa raised raised
receive ukuthola received received
reach ukufinyelela reached reached
read funda read read
quarrel ukuxabana quarrelled quarrelled
say ukusho said said
sew thunga sewed sewed
seek ukufuna sought sought
remind ukukhumbuza reminded reminded
remit amukela remitted remitted
return ukubuya returned returned
respond aphendule responded responded
rob rob robbed robbed
repair ukulungisa repaired repaired
reply uphendule replied replied
rescue wokutakula rescued rescued
swell sikhukhumale swelled swelled
sell ukuthengisa sold sold
sweep shanela swept swept
send ukuthumela sent sent
shoot ukudubula shot shot
spoil konakalisa spoiled spoiled
sleep ubuthongo slept slept
show umbukiso showed showed
sow mbewu sowed sowed
stay uhlale stayed stayed
spend ukuchitha spent spent
work umsebenzi worked worked
wish ufisa wished wished
wait ulinde waited waited
warn ukuxwayisa warned warned
smile ukumamatheka smiled smiled
smell iphunga smelt smelt
teach ukufundisa taught taught
want ufuna wanted wanted
walk ukuhamba walked walked
visit ukuvakasha visited visited
vanish nyamalala vanished vanished
tell ukutshela told told
think ukucabanga thought thought
travel travel travelled travelled
tremble bathuthumele trembled trembled
utter elingaphandle uttered uttered
unite hlanganani united united
twinkle asabela twinkled twinkled
treat aphathe treated treated
bend goba bent bent
breed ukuzalela bred bred
clothe Ngembathisa clothed clothed
gird nibhince girded,girt girded,girt
hew basike hewed hewed
lean mafutha leant leant
load umthwalo loaded loaded
melt ncibilika melted melted
rend Klebhulani rent rent
spell ukupela spelled,spelt spelled,spelt
knock knock knocked knocked
repeat uphinda repeated repeated
pick ukukhetha picked picked
join ujoyine joined joined
clean ehlanzekile cleaned cleaned
match umdlalo matched matched
offer sipho offered offered
plunge eziphonsa plunged plunged
watch ukubukela watched watched
slip ukushelela slipped slipped
chatter lixoxa chattered chattered
shock ukushaqeka shocked shocked
shook shooked shooked
affect ezithinta affected affected
last wokugcina lasted lasted
plan uhlelo planned planned
expose adalule exposed exposed
tip ithiphu tipped tipped
need kudingeka needed needed
suit isudi suited suited
fold Songa folded folded
decorate ukuhlobisa decorated decorated
disappear zinyamalale disappeared disappeared
plough igeja ploughed ploughed
ban vimbela banned banned
protect ukuvikela protected protected
reproduce ukukhiqiza kabusha reproduced reproduced
contain aqukethe contained contained
stretch elula stretched stretched
notice isaziso noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links